Company Joomla Templates

รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558

Print
Written by Administrator   


สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 19 เมษายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


วันที่ 20 เมษายน 2558 มอบตัวที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.เลย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บรรพชาสามเณรที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.เลย

V
V

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp