Company Joomla Templates

เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557

Print
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระทวี  อภโย พระธงชัย  กตชโย และเจ้าหน้าที่ มมร.อส ได้  ออก เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระทวี  อภโย พระธงชัย  กตชโย และเจ้าหน้าที่ มมร.อส ได้ออกเดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp