Company Joomla Templates

บรรยากาศ การสอบคัดเลือก นักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ มมร.2557

Print
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่สอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ห้อง 211 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ให้กำลังใจและตรวจตราความเรียบร้อยของสนามสอบ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่สอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ห้อง 211 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ให้กำลังใจและตรวจตราความเรียบร้อยของสนามสอบ


 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp