Company Joomla Templates

การรับเข้าศึกษา

Printสามเณรทีผ่านการบวชภาคฤดูร้อนแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จ. เลย ซึ่งสามเณรจะได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งรายวิชาทางโลก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เหมือนโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป อีกทั้งยังมีรายวิชาเรียนทางพระปริยัติธรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ทางโรงเรียนสาธิต ฯ มีทุนสำหรับสามเณรเรียนดี ทุนนี้สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก

ดาวนโหลดกำหนดการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าโครงการ

ดาวน์โหลดคำสอบท่อง ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดคำสอบท่อง ชุดที่ 2 

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp