Company Joomla Templates

สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

Print
วันที่ 27 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมูลนิธิพระรัตนตรัย ได้จัดขึ้นที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในการนี้ได้เข้าถวายสักการะพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) อีกด้วย

วันที่ 27 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมูลนิธิพระรัตนตรัย ได้จัดขึ้นที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในการนี้ได้เข้าถวายสักการะพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) อีกด้วย

สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เข้าถวายสักการะพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

พันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายถวายความรู้สามเณร และประชาชนทั่วไป ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp