Company Joomla Templates
Banner

Wrapper

Feed Display

No Feed URL specified.

เว็บลิงค์

moe

krsp

gbk

chpk1

ttv

otbec

sms

 

515

{besps}besps_buttons{/besps}

{besps_l}besps_buttons{besps_l}

Facebook Qsocialbox

Self Learning

อธิการบดี มมร รับมอบโฉนดที่ดินสร้างโรงเรียนสาธิต มม

Print
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ได้รับมอบโฉนดที่ดินของคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน ๔๗ ไร่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ได้รับมอบโฉนดที่ดินของคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน ๔๗ ไร่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยระยะแรกนี้จะจัดสร้าง ๒ อาคาร ขณะนี้คุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ได้ถวายการอุปถัมภ์ในหลาย ๆ ด้านด้วยกันทั้งสถานที่ ทั้งภัตตาหาร การดูแล เพื่อให้สามเณรได้ศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อจัดการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ให้เยาวชนได้มีสถานที่ศึกษาในระดับมัธยม ขณะนี้ได้ดำเนินการเบื้องต้นกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย มีสามเณรบวชศึกษาอยู่ ๕๖ รูป เป็นปีแรก และในปีที่แล้วก็สอบนักธรรมชั้นตรีได้ทุกรูป โครงการฯ นี้ จะทำให้เยาวชนมีสถานที่จัดการศึกษา โดยการสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนทั่วไป


MBU  News  ศาลายา
11/02/53 เวลา21.10 น.

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

By A Web Design

Open in new window

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

er

moe

krsp