Company Joomla Templates

แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน

Print
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะผู้บริหาร มมร มี พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สนง.วิทยาเขตอีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการดูแลการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เดินทางไปประชุมที่สวนลีลาวดี เพื่อแจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะผู้บริหาร มมร มี พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สนง.วิทยาเขตอีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการดูแลการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เดินทางไปประชุมที่สวนลีลาวดี เพื่อแจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน มูลค่างบประมาณประมูล 53 ล้านบาท ให้แก่ผู้แทนบริษัทที่ได้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้จุดการก่อสร้างบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นับเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเพื่อรองรับสามเณรนัก เรียนโรงเรียนสาธิต มมร ในการประชุมครั้งนี้ มีคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก มีผู้แทนที่ดูแลงานจาก อบจ.เลย และ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ด้วย ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิต มมร มีสามเณรนักเรียนประมาณ 90 รูป ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยยังใช้พื้นที่ของคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ อยู่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสร้างโรงเรียนและที่พักเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp