Company Joomla Templates

สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3

Print
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นำสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 42 รูป เข้ารับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ประทานโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นำสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 42 รูป เข้ารับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ประทานโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp