Company Joomla Templates

สามเณรเตรียมสอบอบรมเตรียมสอบ นักธรรมโทและเอก

Print

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเตรียมสอบนักธรรมโทและเอกให้กับนักเรียนสามเณร โดยโครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และจะจะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ก่อนจะเดินทางไปสอบสนามหลวงในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 นี้


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเตรียมสอบนักธรรมโทและเอกให้กับนักเรียนสามเณร โดยโครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และจะจะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ก่อนจะเดินทางไปสอบสนามหลวงในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 นี้

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp