Company Joomla Templates

การฝึกอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" แด่สามเณรอาสาสมัคร 10 รูป

Print
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ทางโรงพยาบาลพระยุพราช อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน เดินทางมาพร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" แด่สามเณรอาสาสมัคร 10 รูป ซึ่งเป็นตัวแทนของสามเณรนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมร. การฝึกอบรม การปฐมพยาบาลในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ถวายความรู้อย่างเต็มที่ทั้งยังแนะนำการปฐมพบาบาลเบื้องต้นในกรณีอื่นๆอีกหลายกรณี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ทางโรงพยาบาลพระยุพราช อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน เดินทางมาพร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" แด่สามเณรอาสาสมัคร 10 รูป ซึ่งเป็นตัวแทนของสามเณรนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมร. การฝึกอบรม การปฐมพยาบาลในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ถวายความรู้อย่างเต็มที่ทั้งยังแนะนำการปฐมพบาบาลเบื้องต้นในกรณีอื่นๆอีกหลายกรณี ซึ่งนับว่า เป็นความรู้ที่สามเณรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ทางโรงเรียนจึงขออนุโทมนาในกุศลและเจตนาของเจ้าหน้าที่ทุกท่านและโรงพยาบาลด่านซ้ายด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp