Company Joomla Templates

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

Print


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รวมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประทานจัดงานพร้อมทั้งเป็นกรรมการตรวจให้คะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามเณรได้นำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดังนี้: เพื่อกระตุ้นให้สามเณรมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมความรู้ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รวมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประทานจัดงานพร้อมทั้งเป็นกรรมการตรวจให้คะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามเณรได้นำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดังนี้: เพื่อกระตุ้นให้สามเณรมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp