Company Joomla Templates

การวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Print
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต. ศาลายา อ. พุทธมลฑณ จ. นครปฐม ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยร่วมวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp