Company Joomla Templates
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ ได้เดินทางเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ่้าย จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 (ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู) ณ โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์
Read more...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ. Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ, รศ. ได้นำคณะญาติโยมจากจังหวัดอุดรธานีและกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดทำกองผ้าป่าถวายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีโยมยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ และคณะครู โรงเรียนสาธิตฯ ให้การตอนรับคณะผ้าป่า
Read more...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ติดตาม ได้ออกเดินทางติดตามความคืบหน้างานก่อนสร้างอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Read more...
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. เตรียมเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยเขตอีสาน และ รักษาการ ผอ.ร.ร.สาธิต มมร เดินทางไปตรวจเยี่ยมและปฏิบัติหน้าที่ ที่ ร.ร.สาธิต มมร (อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง) ทั้งประชุมครูผู้สอนเพื่อเตรียมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ได้ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน และการก่อสร้างวัดประจำโรงเรียนอีกด้วย
Read more...
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. สำรวจพื้นที่เดินธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร Print
Written by Administrator   
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. และรักษาการ ผอ.ร.ร.สาธิต มมร ออกเดินทางไปสำรวจพื้นที่เดินธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2556 และออกสำรวจโรงเรียนหานักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่ทุรกันดารเข้าบรรพชา เป็นสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร และหาเยาวชนที่เรียนดียากจนในท้องถิ่นทุรกันดารที่กำลังจะจบ ม.6 เข้าศึกษาต่อ มมร โดยที่เดินทางไปสำรวจครั้งนี้ได้ไปที่ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์ - อำเภอด่านซ้าย-นาแห้ว เลย -อำเภอนครไทย-อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก


Read more...
 
ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย Print
Written by Administrator   

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระอาจารย์ ทวี  อภโย พระอาจรย์วรชัด พระธงชัย กตชโย และ อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ  ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ออกเดินทางส่งสามเณรตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อ สร้างอาคารต่างๆของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงาน รร.สาธิต มมร.
Read more...
 


Page 3 of 9

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (ดร.)
รักษาการผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

ฟอนต์สารบรรณ

โรงเรียนสาธิต มมร


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp