Company Joomla Templates
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เดินทางกลับจาก วัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 21.00 น. คณะผู้บริหาร โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณะคณาจารย์ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์ชนาธิป ศรีโท อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ณ วัดป่าดงคล้อ น้ำหนาว และ กลับ อยู่ร้านอาหารชุมแพชมเพลิน
Read more...
 
สามเณร รร.สาธิต มมร ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒนื ดร. ได้นำสามเณร ม.4-5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ทั้งหมดรวม 15 รูป เป็นสามเณรมหาเปรียญ) ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ทั้งสองวัดตั้งอยู่ภูเขาสูงมีหน้าผาสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมที่สุด หลังจากนั้นเดินชมบริเวณกุฏิกรรมฐานอยู่ริมหน้าผาที่สามเณรจะพักปฏิบัติ มีคณาจารย์ มมร.อส.
Read more...
 
ส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณะ ออกเดินทางไปส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ขออนุโมทนา 1) ดร.พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ถวายค่าน้ำรถ-น้ำมันคน 2) คุณแม่ละม้าย ถวายไข่เค็ม 3) คุณโยมกระต่ายถวายน้ำดื่ม  สถิติที่น่าภูมิใจปีนี้ของ ร.ร.สาธิต มมร ประโยค 1-2 สอบได้ 7 รูป ซ่อม 7 รูป, ป.ธ.3 สอบได้ 17 รูป


Read more...
 
เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557 Print
Written by Administrator   
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระทวี  อภโย พระธงชัย  กตชโย และเจ้าหน้าที่ มมร.อส ได้  ออก เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ปีการศึกษา 2557
Read more...
 
การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Print
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 โดยมีวาระต่างๆ เช่น การคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดตรีสวัสดิ์วนาราม การเป็นอยู่ของสามเณรและงานวิชาการ เป็นต้น โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระอาจารย์สมัคร มหาวีโร พระมหาฉัตรชัย สุชตฺตชโย และคณาจารย์ฆราวาส
Read more...
 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Print
Written by นายถาวร วรบุตร   
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 1 ธันวาคม 2556 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้นำนัก เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 "มหกรรมคุณธรรม นำการพัตนาศักยภาพนักเรียน เพื่อถวายเป็นอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระสังฆราช" โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 7 (ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์
Read more...
 


Page 2 of 9

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (ดร.)
รักษาการผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

ฟอนต์สารบรรณ

โรงเรียนสาธิต มมร


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp