รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558

Print
Written by Administrator   


สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 19 เมษายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


วันที่ 20 เมษายน 2558 มอบตัวที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.เลย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บรรพชาสามเณรที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.เลย

V
V

ดาวน์โหลดใบสมัคร