บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เป็นวันบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์ มมร.อส. โดยในพิธีได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จาก มมร. ส่วนกลาง มาให้โอวาท และพิธีการในวันนี้มีดังต่อไปนี้

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เป็นวันบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์ มมร.อส. โดยในพิธีได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จาก มมร. ส่วนกลาง มาให้โอวาท และพิธีการในวันนี้มีดังต่อไปนี้ พิธีเทศน์สอนนาค ณ ศาลาไม้พันปี บรรพชาสามเณร พิธีขอขมาบิดามารดาและผู้อุปถัมภ์และพิธีรับมอบผ้าไตร พิธีบรรพชา โดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ