การร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมงาน ทำกระทงและปล่อยโคมไฟ

Print
Written by อาจารย์สุพรรณ์ ก้อนคำ   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2555 คณะครูอาจารย์และสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เตรียมความพร้อมงานกฐินที่จะถึงนี้ โคยคณะเจ้าภาพในปีนี้ คือ  คุณวินัย เอี่ยมโรจน์เมธาและคณะ และในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายพร้อมทั้งการลอยกระทงและปล่อยโคมไฟในช่วงกลางคืน

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2555 คณะครูอาจารย์และสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เตรียมความพร้อมงานกฐินที่จะถึงนี้ โคยคณะเจ้าภาพในปีนี้ คือ  คุณวินัย เอี่ยมโรจน์เมธาและคณะ และในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายพร้อมทั้งการลอยกระทงและปล่อยโคมไฟในช่วงกลางคืนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th