ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายเอกชาตรี สุขเสน รก.ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา และอาจารย์วรเทพ เวียงแก หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และอาคารที่พักของสามเณร อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและฝ่ายพัสดุในมหาวิทยาลัย มมร ทั้งนี้ได้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย