การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ผศ. พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมย่อย ศูนย์วิทยบริการสิรินธร