การประชุมปรึกษาหารือการร่างหลักสูตรร่วมกับท่านอาจารย์ ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผอ.ร.ร.สาธิต มศว

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร.รก.ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมกับท่านอาจารย์ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ,รศ. ประธานบริหารโรงเรียนสาธิต มมร และพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส กรรมการบริหาร ร.ร.สาธิต มมร เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการร่างหลักสูตรร่วมกับท่านอาจารย์ ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผอ.ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร

ฝ่ายมัธยม ณ มศว ประสานมิตร ซึ่งท่านอาจารย์ได้แนะนำและได้ช่วยตรวจดูร่างหลักสูตรของ มมร พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านวิชาการอื่นๆอีกด้วย หลังจากนั้น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. ได้เดินทางไป ร.ร.สาธิต มมร ที่จังหวัดเลย พร้อมทั้งตรวจดูการก่อสร้างอาคารเรียน มมร และให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และสามเณรนักเรียน