การวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Print
Written by นายถาวร วรบุตร   
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต. ศาลายา อ. พุทธมลฑณ จ. นครปฐม ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยร่วมวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย